fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), (dále též i jen jako „ebook“) a pro registraci a účast na online kurzech (dále též i jen jako „kurz“) přes webové rozhraní www.srdceprirode.cz (kurz a ebook dále též souhrnně i jen jako „digitální obsah“)

2. Nákup ebooku probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Účast na kurzu probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Prodávajícím a Účastníkem. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Proces uzavírání smlouvy o poskytování služeb je podrobně popsán v čl. III. VOP.

Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a Kupujícím/Účastníkem a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smluv, tedy Kupujícího/Účastníka i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.srdceprirode.cz souvisí. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno, že se ustanovení vztahuje výlučně na kupní smlouvu nebo na smlouvu o poskytování služeb, použijí se tyto VOP na oba typy smluv.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitální obsah koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.           Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II.          Důležité pojmy (definice)

III.         Objednávka a uzavření smlouvy

IV.         Cena digitálního obsahu a platba

V.          Dodací podmínky

VI.        Účast na kurzu

VII.       Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VIII.      Odstoupení od smlouvy

IX.         Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

X.          Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI.         Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Petra Linhová

IČ: 10999680

S místem podnikání: Jihlavská 1534, 39601 Humpolec

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: 730141733

Adresa pro doručování elektronické pošty: peta@srdceprirode.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.srdceprirode.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí ebook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. Nevyplývá-li z povahy konkrétního ustanovení jinak, používají VOP termín kupující jako souhrnný termín pro kupujícího i účastníka.

3. ÚČASTNÍK. Účastník je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře s prodávajícím smlouvu o poskytování služeb a tím se zaváže k účasti na kurzu. Účastníkem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

4. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

6. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Kupující objednává digitální obsah přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS EBOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného ebooku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k ebooku poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. POPIS KURZU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného kurzu včetně uvedení toho, co je jeho náplní, komu je určen, co účastníkovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou součástí kurzu. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít smlouvu ohledně poskytování služeb, zejména v případě vyčerpání kapacity kurzu.

4. OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Pro objednání digitálního obsahu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

5. Objedná-li se Účastník na kurz v době kratší než 14 dní před zahájením kurzu, považuje se taková objednávka (přihláška) za výslovnou žádost o zahájení poskytování služeb ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy.

6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.Cena digitálního obsahu a platba

1. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena digitálního obsahu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálního obsau nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u digitálního obsahu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu digitální obsah dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám digitální obsah dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a digitální obsah co nejdříve zpřístupněn.

b) Bezhotovostně platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

c) Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online 
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 ComGate Payments, a.s. Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Bez ohledu na sjednanou splatnost je účastník povinen uhradit cenu alespoň 3 dny před zahájením kurzu. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Digitální obsah není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. Ebook ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (ebooku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Účast na kurzu

1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ KURZU. Po té, co účastník zaplatí kupní cenu, mu na email zašlu potvrzovací email s odkazem na vytvoření přístupových údajů (uživatelské jména a heslo) pro přístup na webové rozhraní, na kterém je Kurz zpřístupněn. Na webovém rozhraní jsou videa a další materiály zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu u popisu kurzu. Textové materiály mohou být zasílány i na email účastníka uvedený při registraci kurzu.

2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU. Účastník má přístup do systému po celou dobu trvání kurzu a nejméně 2 roky po ukončení kurzu. V případě zrušení podnikatelské činnosti může prodávající přístup účastníků do systému omezit. O omezení přístupu Prodávající účastníky předem informuje.

3. NÁPLŇ KURZU. Kurz může probíhat některými z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

a) videolekce vytvořené prodávajícím;

b) online lekce probíhající v reálném čase, při nichž mohou Účastníci reagovat a zapojit se svými dotazy či připomínkami;

c) textové materiály;

d) soukromé podpůrné skupiny založené na sociálních sítích.

Základní součásti kurzů jsou uvedeny u popisu Kurzu.

4. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA. Účastník je při účasti na kurzu povinen dodržovat pravidla slušného chování a zdržet se urážlivého či jinak hrubého chování vůči Prodávajícímu a ostatním účastníkům Kurzu.

5. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE. Budou-li účastníkovi sděleny přihlašovací údaje pro přístup k některým částem kurzu, není Účastník oprávněn tyto údaje sdělovat třetím osobám. V případě porušení jsem oprávněna smlouvu o poskytování kurzu vypovědět bez výpovědní doby a zrušit účast účastníka na kurzu bez nároku na vrácení ceny nebo její části. Stejně jsem oprávněna postupovat v případě, že účastník zveřejní nebo zpřístupní třetím osobám záznam z kurzu.

6. OMEZENÍ ÚČASTI. Jako prodávající jsem oprávněna omezit účast účastníka na online lekcích probíhajících v reálném čase nebo v soukromé skupině zřízené na sociálních sítích, v případě že:

a) i přes upozornění se bude účastník chovat hrubě nebo urážlivě vůči ostatním účastníkům Kurzu nebo vůči prodávajícímu;

b) i přes upozornění bude účastník ve skupině sdílet či zveřejňovat (i) obsah nesouvisející s tématem skupiny (např. reklamní příspěvky) (ii) příspěvky urážlivé, hanlivé, rasistické či jinak nepřípustné pro rozpor s dobrými mravy nebo zákonem (iii) příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly daného poskytovatele sociální sítě (zejm. Facebook); nebo

c) bude obsah soukromé skupiny zveřejňovat veřejně mimo soukromou skupinu bez souhlasu prodávajícího anebo osob, jichž se předmětný záznam týká.

7. V případě ukončení nebo omezení účasti účastníka na kurzu z důvodů uvedených v předchozím odstavci nemá účastník nárok na vrácení ceny kurzu, ani její části.

8. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající zruší účastníkovi všechny přístupy do internetového rozhraní.

 

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Ebook vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro účast na kurz je potřeba mít k dispozici hardwarové a softwarové vybavení, které je schopno přehrávat videa se zvukem Obsah stáhnete/zpřístupníte v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku a připojení ke kurzu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Je-li součástí kurzu i podpůrná skupina, může být vyžadováno zřízení profilu na sociálních sítích, např. facebook.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku nebo kurzu. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy. Protože mi maximálně záleží na vaší spokojenosti, máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy k ebooku odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud ebook nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na peta@srdceprirode.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi ebooku nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký ebook jste zakoupili.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na peta@srdceprirode.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. V případě ukončení nebo omezení účasti Účastníka na Kurzu z důvodů porušení povinností nemá Účastník nárok na vrácení ceny kurzu, ani její části. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti nebo do začátku kurzu, smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4. Je-li Vám společně s ebookem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. V případě odstoupení od smlouvy až po zahájení kurzu, uhradí účastník Prodávajícímu poměrnou část ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Za poskytnuté plnění se považuje zpřístupnění konkrétních částí Kurzu (videí) Účastníkovi, bez ohledu na to, zda se Účastník Kurzu nebo jeho jednotlivých lekcí zúčastnil. Poměrná část ceny se vypočte stejným poměrem jako je poměr zpřístupněných videolekcí k počtu všech videolekcí uvedených v popisu kurzu. Toto ustanovení se použije i v případě odstoupení Spotřebitele ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

 

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí digitálního obsahu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního obsahu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního obsahu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový digitální obsah bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru ebooku a kurzu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím digitálního obsahu věděli, že digitální obsah má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu.

6. Pokud vám nebyl digitální obsah dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam digitální obsah nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu peta@srdceprirode.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese peta@srdceprirode.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2022.